Afdelingssecretaris VVN Ommen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Afdelingssecretaris VVN Ommen
Taakomschrijving   De secretaris vervult een spilfunctie binnen het afdelingsbestuur. U bent samen met de penningmeester verantwoordelijk voor het coördineren van alle processen binnen de afdeling. In samenspraak met de voorzitter zorgt u er voor dat tijdens vergaderingen de meest relevante onderwerpen besproken worden. Uw verslaglegging is van dien aard dat het bestuur besluitvaardig opereert en vervolgacties helder zijn. Na elk kalenderjaar maakt u het inhoudelijk jaarverslag. Kortom, u bent de spin in het web. Bij het werken aan verkeersveiligheid is het slim bundelen van krachten op lokaal niveau cruciaal. Als afdeling vormt u daarom een klankbord voor iedereen die zich op de een op andere wijze actief wil inzetten voor veilig verkeer. Denk naast uw eigen afdelingsvrijwilligers ook aan verkeersouders, verkeersbrigadiers, aan bewonersinitiatieven die voortkomen uit het Meldpunt Veilig Verkeer, het lokale bedrijfsleven en partnerorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Fietsersbond. Communicatie en profilering vormen speerpunten binnen VVN. U werkt actief mee aan een herkenbaar VVN. Als afdeling vormt u een eigen bestuur binnen één landelijke vereniging. Dit vraagt om afstemming over de inhoud van uw programma en uw activiteiten achteraf transparant rapporteren. Hiervoor wordt u gecoacht door het districtsbestuur en kunt u met uw vragen ook terecht bij het regiokantoor van VVN in uw omgeving. De belangrijkste taken kunnen worden samengevat als: - Zorgen voor de algehele verslaglegging van vergaderingen van het afdelingsbestuur en de ledenvergadering. - Beheren van de inkomende correspondentie en deze tijdig communiceren. - Verzorgen van de uitgaande correspondentie naar in- en externe partners. - Samen met de voorzitter samenstellen van de vergaderagenda’s. - Bewaken van het afdelingsreglementen - Aanvragen van onderscheidingen voor vrijwilligers. - Beheren van het archief van de afdeling.
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Bestuur / Management
Klus/vacature   vacature
Werktijden   Geen vaste werktijden. Afhankelijk van activiteiten. Bestuursvergaderingen op vaste momenten (ca. 10x per jaar).
Begindatum   01-01-2019 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   31-12-2022 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   6 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Beleids- en planmatig kunnen denken en werken, uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, adequaat handelen volgens de landelijke interne communicatierichtlijn, invoelend vermogen, servicegerichte houding. Daarnaast heeft de afdelingssecretaris: - Kennis en ervaring met basissoftware op de PC. - Kennis van beleid van VVN en neemt deze ook als basis van zijn/haar handelen. - Kennis omtrent de gemeentelijke besluitvorming en subsidietrajecten is een pré. - Beschikt over een lokaal netwerk. - Kennis van vrijwilligerswerk en de ontwikkelingen op dit vlak. Voor vrijwilligers met een financieel takenpakket en vrijwilligers die in direct contact met kinderen werken verlangt VVN een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Inwerkmethode en begeleiding   - U neemt deel aan de VVN bestuurstraining voor nieuwe bestuurders. - U neemt deel aan andere door VVN aangeboden trainingen, die voor de functie van afdelingssecretaris relevant zijn. - Voor advies en achtergronden zijn het districtsbestuur en de districtscontactpersoon op het regiokantoor uw sparringpartners. - De professionals op het regiokantoor fungeren als helpdesk. Zij faciliteren benodigde draaiboeken, formats e.d. en geven advies.
Scholing  
Onkostenvergoeding   Reiskosten en andere projectmatige kosten worden doorgaans opgenomen in de begroting, behorend bij het afdelingsjaarplan.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Veiligverkeer Nederland afdeling Ommen
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats